Co sprawdza Urząd Skarbowy podczas kontroli

Kontrole przeprowadzane przez Urząd Skarbowy są często nieodłączną częścią działalności przedsiębiorców. W trakcie takich kontroli Urząd Skarbowy sprawdza zgodność działań podatników z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Warto zrozumieć, czego można się spodziewać podczas takiej kontroli i jak przygotować się na nią odpowiednio.

Ten artykuł został przygotowany we współpracy z dopracygotowistart.pl

Rozpoczęcie kontroli

Pierwszym krokiem w procesie kontroli jest zazwyczaj wizytacja przedsiębiorstwa przez pracowników Urzędu Skarbowego. Osoby te przedstawiają swoje upoważnienia i informują o celu wizyty. Ważne jest, aby w takiej sytuacji zachować spokój i współpracę z kontrolerami. Przedsiębiorca powinien zaznajomić się z dokumentami umożliwiającymi kontrolę i udostępnić je w odpowiednim zakresie.

Spis dokumentów

Podczas kontroli Urząd Skarbowy będzie zainteresowany sprawdzeniem różnego rodzaju dokumentów związanych z działalnością przedsiębiorcy. Mogą to być m.in.:

 • księgi rachunkowe,
 • faktury i dokumenty sprzedaży,
 • deklaracje podatkowe,
 • umowy i kontrakty,
 • ewidencje pracowników i płac,
 • umowy z kontrahentami.

Wszystkie te dokumenty powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Kontrolerzy Urzędu Skarbowego będą analizować ich poprawność i zgodność z przepisami.

Sprawdzanie zgodności z przepisami podatkowymi

Podczas kontroli Urząd Skarbowy szczególną uwagę zwraca na zgodność działań przedsiębiorcy z przepisami podatkowymi. Obejmuje to m.in.:

 • prowadzenie prawidłowej księgowości,
 • właściwe rozliczanie podatków i opłat,
 • prawidłowe wystawianie faktur,
 • terminowe składanie deklaracji podatkowych,
 • rozliczanie pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wynagrodzeń i składek,
 • zgodność umów i kontraktów z przepisami prawa podatkowego.

W przypadku wykrycia nieprawidłowości lub naruszenia przepisów podatkowych, Urząd Skarbowy może nałożyć na przedsiębiorcę odpowiednie sankcje finansowe.

Zobacz też:  Jak zadbać o bezpieczeństwo danych w systemach kadrowo-płacowych?

Weryfikacja dokumentów i dowodów

Kontrolerzy Urzędu Skarbowego dokładnie sprawdzają dokumenty i dowody przedstawiane przez przedsiębiorcę. Weryfikują ich autentyczność oraz zgodność z faktycznymi działaniami i transakcjami. Dlatego ważne jest, aby dokumenty były rzetelnie sporządzone i odpowiadały rzeczywistości.

Pytania i wyjaśnienia

Podczas kontroli pracownicy Urzędu Skarbowego mogą zadawać różnego rodzaju pytania dotyczące działalności przedsiębiorstwa. Celem tych pytań jest uzyskanie wyjaśnień i informacji, które pomogą kontrolerom zrozumieć sposób funkcjonowania firmy oraz dokonać oceny zgodności działań z przepisami podatkowymi.

Faktury i dokumenty sprzedaży

Jednym z istotnych elementów kontroli Urzędu Skarbowego jest analiza faktur i dokumentów sprzedaży. Kontrolerzy sprawdzą poprawność ich wystawiania oraz zgodność z przepisami podatkowymi. Ważne jest, aby faktury były wystawiane zgodnie z wymaganiami prawnymi i zawierały niezbędne informacje dotyczące sprzedaży towarów lub usług.

Czy każda firma może być poddana kontroli przez Urząd Skarbowy?

Tak, Urząd Skarbowy ma prawo przeprowadzić kontrolę w dowolnej firmie, niezależnie od jej wielkości czy branży. Kontrole mają na celu sprawdzenie zgodności działań podatników z przepisami podatkowymi.

Jakie konsekwencje może mieć nieprawidłowość w dokumentacji podatkowej?

Nieprawidłowości w dokumentacji podatkowej mogą skutkować nałożeniem na przedsiębiorcę sankcji finansowych, kar administracyjnych lub innych konsekwencji przewidzianych przez prawo. W zależności od charakteru naruszenia przepisów podatkowych, mogą zostać również wszczęte postępowanie karne.

Czy można się przygotować do kontroli Urzędu Skarbowego?

Tak, przedsiębiorca może się odpowiednio przygotować do kontroli Urzędu Skarbowego. Ważne jest przede wszystkim prowadzenie prawidłowej księgowości, zgodnej z przepisami podatkowymi. Należy również dbać o rzetelność dokumentacji oraz zachować porządek w sprawach związanych z podatkami.

Czy przedsiębiorca może odmówić przeprowadzenia kontroli?

Nie, przedsiębiorca nie może odmówić przeprowadzenia kontroli przez Urząd Skarbowy. Kontrola jest uprawnieniem organu podatkowego, a odmowa współpracy może skutkować nałożeniem sankcji finansowych lub innych konsekwencji przewidzianych przez prawo.

Zobacz też:  Jak Urząd Skarbowy Sprawdza Darowizny

Jak długo trwa kontrola Urzędu Skarbowego?

Czas trwania kontroli Urzędu Skarbowego zależy od wielu czynników, takich jak rozmiar i skomplikowanie sprawy. Kontrola może trwać od kilku dni do kilku miesięcy. Przedsiębiorca powinien udostępnić kontrolerom wszystkie niezbędne dokumenty i informacje w możliwie najkrótszym czasie, aby proces kontrolny mógł przebiegać sprawnie.


Zobacz także:

Photo of author

Mariusz

Mariusz jest ekspertem w dziedzinie biznesu i finansów. Na swoim blogu dzieli się swoją wiedzą na temat strategii biznesowych, zarządzania finansami oraz inwestowania. Jego artykuły są pełne praktycznych wskazówek i inspirujących historii sukcesu, które pomagają czytelnikom osiągać finansową niezależność i rozwijać swoje przedsiębiorstwa.

Dodaj komentarz